Menu

19.2. A negyedhullámú függőleges sugárzók jellemző adatai

A negyedhullámú sugárzó csak fele olyan hosszú (magas), mint a félhullámú dipólus, ezért Heff hatásos magassága is fele akkora, vagyis

 

Ha viszont a hullámhossz helyett kifejezett f frekvenciával akarunk számolni, az előbbi képletből

 

A hatásos magasság (hatásos hossz) fogalmával kapcsolatos általános tudnivalókat a 3.1.6. pont tartalmazza.

Az effektív magasságra akkor van szükségünk, amikor a Rüdenberg-képletből ki akarjuk számítani az RS sugárzási ellenállás nagyságát. Ez a képlet a következő

 

Ebből az összefüggésből a negyedhullámú antennára RS =40Ω sugárzási ellenállást kapunk. Ha a rezonáns negyedhullámú sugárzót közvetlenül a föld felületén állítjuk fel, E. Siegel újabb elmélete szerint RS pontos értéke 36,6Ω.

A föld fölött elhelyezett rezonáns negyedhullámú sugárzó Rbem bemeneti ellenállása (talpponti ellenállása) az RS sugárzási ellenállás és az RV veszteségi ellenállás összegével egyenlő:

 

Az Rv ellenállás minden veszteségi ellenállást magába foglal, közöttük többnyire a földveszteségek a legnagyobbak.

.A negyedhullámú rúd k rövidülési tényezője L hosszának és d átmérőjének az L/d arányától függ. L és d azonos dimenziójú (például centiméterben fejezhető ki mindkettő), és hányadosuk az S karcsúság. A k rövidülési tényező a 19.6. ábra szerint függ az S karcsúságtól.

 

19.6. ábra. A negyedhullámú rúdantenna rövidülési tényezője az S (=L/d) karcsúság függvényében

Az S karcsúság a

összefüggés szerint a rúdantenna ZA hullámellenállását is meghatározza.. Ezzel a képlettel ZA értékét ohmban kapjuk meg.

Mint a fenti összefüggésből következik, az antenna ZA hullámellenállása annál kisebb, minél kisebb az S karcsúság. Azt is tudjuk azonban, hogy a "vastag" sugárzók szélesebb sávúak, mint a  vékony" huzalantennák. Jó példa erre a jól ismert széles sávú dipólus (lásd a 4.3. alfejezetben). Az S karcsúság és a B sávszélesség közötti össze függést matematikai alakban is könnyen felírhatjuk, ha a sugárzó Q jósági tényezőjéből indulunk ki. Ez utóbbi dimenzió nélküli szám,és úgy kapjuk meg, hogy az antenna Z hullámellenállását elosztjuk Rbem bemeneti ellenállásával, vagyis

 

 

Minthogy a hertzben kifejezhető B sávszélességet a

kifejezéssel definiáljuk, behelyettesítéssel a

 

összefüggést kapjuk.

E képlet alapján általában kimondhatjuk, hogy az antenna sávszélessége annál nagyobb, minél nagyobb az Rbem bemeneti ellenállása és minél kisebb a ZA hullámellenállása. Minthogy ZA az S karcsúság függvénye, a (19.7) képletből következik, hogy az S karcsúság csökkentése közben a B sáv szélesség növekszik.

 

A jó földelés

Tartalom

A függőleges antennák sugárzási tulajdonságai