Menu

25.2.5. A máltai kereszt alakú antenna

A máltai kereszt alakú antenna vízszintes körsugárzó, és szinte tökéletes szimmetriájánál fogva majdnem ideálisan kör alakú a sugárzási diagramja. Ezenkívül roppant egyszerű táplálási meg oldásokat tesz lehetővé. A tartós üzemű, 70cm-en sugárzó OZ7IGY nagyon jó eredményekkel alkalmazta. A 25.15. ábrán bemutatjuk a máltai kereszt elvi rajzát és a valamivel ismertebb, de mechanikai tekintetben nehezebben megvalósítható lóhereantennát. Működésük tekintetében nincs semmilyen különbség a két változat között.

25.15. ábra. Máltai kereszt és négylevelű lóhere alakú sugárzók

A máltai keresztben 90°-os eltolással négy fél hullámú dipólust találunk. Mindegyik félhullámú dipólust egy - röviden hajtűhurok néven is mert - negyedhullámú vezetékdarab zárja le. Mint a berajzolt nyilakból is kitűnik, fázisban gerjesztjük a dipólusokat, de a szomszédos dipólusokhoz képest mindegyik dipólus ellenfázisú. Ez a fázisban eltolt gerjesztés hozza létre - akárcsak

25.16. ábra. A máltai kereszt alakú antenna méretei 432 és 145 MHz-re (méretértékek mm-ben)

a keresztdipólusban - a kör alakú vízszintes diagramot. Mindegyik hajtűhurokhoz változtatható rövidzár tartozik, hogy pontosan be lehessen állítani a rendszer rezonanciáját. Ezért a külső félhullámú részeket nem érdemes túlságosan ponton méretezni, mert az eltolható rövidzárral utólag is beállíthatjuk a rezonanciát. Mivel pedig ezek a hajtűhurkok tulajdonképpen hangolt vezetékdarabok, hullámellenállásuknak sincs különösebb jelentősége. A párhuzamos vezetők közötti távolságot tehát a mechanikai követelményeknek meg felelően állíthatjuk be. Ezért a 25.16. ábrán a hajtű hurkokra megadott 20mm-es távolság csak tájékoztatásul szolgál.
A 25.15. ábrán egy 70cm-es és egy 2m-es változat méreteit adtuk meg. Hangolás közben lehető leg szimmetrikusan mozgassuk el a négy rövidzárt. Minthogy a négy antennaelem össze van kapcsolva egymással, csupán az egyik rövidzár eltolása a hozzá tartozó félhullámú elemen kívül a többi elemre is kihathat. Az eltolható rövidzárak változtatásával ezenkívül az iránydiagramot is - bizonyos határok között - befolyásolhatjuk. A negyedhullámú vezetékdarabokra a mindenkori 180°-os fáziselforgatás létrehozása miatt van szükség.
Az egyszerűbb körsugárzók az egyenes félhullámú dipólus előnyös irányához képest körülbelül 3...6dB-lel gyengébben sugároznak (például a gyűrűs dipólus 6dB-lel, a keresztdipólus pedig 3dB-lel), a máltai kereszt vesztesége azonban - mivel ez a rendszer több dipólust tartalmaz csak 1dB-t tesz ki.
A máltai keresztet a négy hajtűhurok valamelyikében tápláljuk oly módon, hogy megkeressük a negyedhullámú vezeték mentén az alkalmazandó tápvezeték hullámellenállásának megfelelő impedanciájú pontokat. Ha a tápvezeték hullám ellenállása 240Ω, a megfelelő impedanciájú pont a 70cm-es sugárzón körülbelül 100mm-re van a rövidzártól, a 2 m-es változatban pedig a negyedhullámú vezetékdarab közepetáján lehet. A cső árbocig meghosszabbított hajtűhurkot a rövidzár mögött keményforrasztással rögzíthetjük az árbocon. Az antennaelemek és a hajtűhurkok anyaga például 6mm átmérőjű gömbölyű rézrúd, a 2m-es változatban azonban 8...12mm átmérőjű alumínium is megfelel.

25.17. ábra. Emeletes máltai kereszt 432 MHz-re (adatok mm-ben)

A máltai keresztekből ajánlatos két- vagy több szintes emeletes antennát összeállítani. Kétszintes antennával körülbelül 3dB antennanyereséget lehet elérni, ha a szintek közötti távolság 0,7λ. Egy ilyen máltai keresztes emeletes antenna 432MHz-re a 25.17. ábrán látható. Az 500 mm hosszú összekötő vezeték 3 mm-es rézhuzalból készül, a huzalok közötti távolság 20mm, úgyhogy a hullámellenállás kereken 300Ω (lásd az 5.4. ábrát). E vezeték hossza nem kritikus érték, hiszen nem hangolt, hanem illesztett vezetékről van szó.  Geometriai középvonalában egy rövidrezárt vak vezetéket helyezünk el, és ennek végét a tartóárbochoz erősítjük (lásd a 25.17. ábrán a részletrajzot). Itt lehet az egész rendszert, mint az ábrán látható, egy 60Ω-os koaxiális kábelen keresztül táplálni. A négylevelű lóherének megfelelő alakú antennára értelemszerűen szintén érvényesek az itt elmondottak, hiszen elvileg egyfajta sugárzókról van szó.

A saperturnstile vagy más néven batwing-antenna
Tartalom
A „nagy kerék" (the big wheel)